Bank Soal Agama Islam : Syariah Tradisi Nusantara

 A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Cara membaca bacaan alif lam syamsiyah yaitu . . . .
a. nun sukun lebur ke dalam huruf yang ditemui
b. alif lam dibaca jelas
c. mim sukun dibaca jelas
d. alif lam lebur ke dalam huruf yang ditemui

2. Allah Swt. sebagai khaliq berbeda dengan makhluk-Nya. Sifat Allah Swt. yang sesuai dengan pernyataan tersebut yaitu . . . .


a. wuju-d
b. qida-m
c. mukha - lafatu lilh.awa-dis.i
d. wah.
da-niyah

3. Peneladanan terhadap asmaul husna al-Qayyu-m dapat dilakukan dengan cara . . . .
a. memaafkan kesalahan orang lain
b. aktif ikut dalam organisasi
c. membantu orang lain yang membutuhkan
d. belajar hidup mandiri

4. Bersuci dari hadas besar dilakukan dengan cara . . . .
a. mandi besar
b. tayamum
c. wudu
d. menyiram dengan air

5. Jika ada nun sukun bertemu dengan huruf mim, cara membacanya yaitu . . . .
a. nun sukun dibaca jelas
b. nun sukun dibaca samar
c. bunyi nun sukun berubah menjadi bunyi mim
d. nun sukun lebur ke dalam huruf mim

6. Salah satu sifat malaikat adalah selalu taat kepada Allah Swt. karena . . . .
a. malaikat tidak ingin durhaka
b. malaikat memiliki nafsu
c. tabiatnya memang demikian
d. malaikat tidak mau mendapat azab-Nya

7. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru merupakan contoh kerja keras di lingkungan . . . .
a. masyarakat                   c. rumah
b. sekolah                        d. keluarga

8. Kondisi yang dapat menghalangi seseorang sehingga boleh tidak melaksanakan salat Jumat yaitu . . . .
a. dalam perjalanan jauh
b. malas
c. tidak ada teman
d. tidak ada kendaraan

9. Huruf bacaan qalqalah di antaranya adalah . . . .
a. nun, wau, qaf, dan ba
b. alif, ta, jim, dan dal
c. kha, dal, za, dan mim
d. ba, jim, dal, ta, dan qaf

10. Beriman kepada kitab-kitab Allah Swt. sebelum Al-Qur’an dilakukan dengan . . . .
a. mempelajari dan mengamalkan isinya
b. meragukan bahwa kitab tersebut dari Allah Swt.
c. memercayai bahwa kitab itu merupakan wahyu Allah Swt.
d. meyakini bahwa kitab tersebut merupakan karangan nabi atau rasul

11. Para rasul yang oleh Allah diberi gelar ulul azmi karena . . . .
a. kesabaran dan ketabahan yang luar biasa
b. Allah Swt. sangat mencintainya
c. mereka tidak dikaruniai kitab
d. mereka tidak dikaruniai suhuf sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan

12. Daging kambing yang diperoleh dengan cara menipu hukumnya . . . .
a. h.alal                                   c. h.alal liz.atihi
b. h.aram liz.atihi                   d. h.aram ligairihi

13. Tokoh muslim yang terkenal di bidang ilmu matematika bernama . . . .
a. Ibnu Sina                              c. al-Khawarizm
b. Ibnu Miskawaih                    d. Ibnu Rusyd

14. Hari kiamat memiliki nama lain Yaumun Nusyu - r yang berarti . . . .
a. pembalasan                           c. hari pembalasan
b. hari kebangkitan                   d. hari perhitungan

15. Manasik tawaf dilaksanakan dengan . . . .
a. mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh kali
b. melempar kerikil ke arah tiga batu
c. berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwa
d. berdiam diri di Padang Arafah

16.

Arti yang tepat untuk ayat di atas adalah . . . .
a. yang memberatkan punggungmu
b. dan hanya kepada Tuhan engkau berharap
c. maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
d. sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

17. Bacaan mad jaiz munfasil terdapat dalam potongan ayat . . . .


18. Menurut sebagian mufasir turunnya Surah al-Insyira-h.[94] dimaksudkan untuk . . . .
a. menghibur Nabi Muhammad saw.
b. memberitahukan balasan bagi orang kafir
c. mengabarkan kenikmatan surga
d. menjelaskan terjadinya hari kiamat

19. Dalam ayat kelima dan keenam Surah asy-Syarh. [94] Allah menjelaskan bahwa . . . .
a. manusia harus bekerja keras untuk mencapai keinginan
b. bersama kesulitan ada kemudahan
c. hanya kepada Allah Swt. kita berharap
d. Dia telah melapangkan dada Nabi Muhammad saw.

20.

Kalimat yang bergaris bawah memiliki arti . . . .
a. orang yang bersih akan dipertimbangkan untuk masuk surga
b. orang yang sehat akan masuk surga
c. tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih
d. Allah Swt. menyukai orang-orang yang bersih

21. Cara bersuci bagi orang yang haid atau nifas adalah . . . .
a. wudu
b. mandi besar
c. tayamum
d. berniat
 
22. Salah satu fitrah untuk hidup bersih adalah  yang artinya . . . .

a. memotong kuku
b. menggunting kumis
c. mencabut bulu ketiak
d. memotong rambut kepala

23. Allah Swt. telah menentukan pada hari Sabtu yang akan datang kucing Rahman akan mati. Hal tersebut benar-benar terwujud. Pada hari Sabtu kucing Rahman mati.
Kematian makhluk merupakan contoh . . . .
a. takdir mubram
b. takdir mu‘allaq
c. sunah-Nya
d. kehendak-Nya

24. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Rajin dalam beribadah.
2) Menyangsikan ketentuan Allah Swt.
3) Malas dalam bekerja dan beribadah.
4) Bertawakal kepada Allah Swt.
5) Bersungguh-sungguh dalam bekerja.
Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar ditunjukkan oleh pernyataan . . . .
a. 1), 2), dan 3)
b. 1), 3), dan 4)
c. 1), 4), dan 5)
d. 3), 4), dan 5)

25. Keputusan Allah Swt. yang tergantung dengan upaya atau usaha yang dilakukan manusia disebut . . . .
a. qada                      c. takdir mubram
b. qadar                    d. takdir mu‘allaq

26. Dinda selalu menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain sehingga ia suka merendahkan teman-temannya. Sikap yang ditunjukkan Dinda termasuk perilaku . . . .
a. munafik                   c. takabur
b. suuzan                     d. h.usnuz.z.an

27. Bersifat takabur sangat dilarang. Makhluk Allah Swt. yang pertama kali berperilaku takabur adalah . . . .
a. jin                       c. malaikat
b. iblis                    d. penghuni surga
 
28. Ketika bertemu dengan Fahri, teman sekelasnya, Deni memalingkan muka. Ia tidak mau bertatap muka atau menyapa Fahri. Sikap yang ditunjukkan Deni termasuk ciri . . . .
a. takabur                     c. riya
b. dendam                   d. tawadu’

29. Orang takabur tidak menyukai jika ada orang lain yang mendapat karunia Allah Swt. Hal ini karena ia takut jika orang tersebut menyaingi atau mengalahkannya. Sifat turunan takabur berdasarkan pernyataan tersebut adalah . . . .
a. pembohong                    c. pemfitnah
b. pendendam                    d. pendengki

30. Ancaman Allah bagi orang takabur yang terdapat dalam Surah an-Nah.l [16] adalah . . . .
a. dibenci oleh Allah Swt. dan rasul-Nya
b. masuk neraka Jahanam
c. masuk surga paling belakang
d. kekal di dalam neraka Wail

31. Salat sunah yang dilaksanakan untuk memohon turunnya hujan disebut salat . . . .
a. istikharah                    c. istisqa
b. hajat                           d. tarawih

32. Pada tanggal 1 Syawal umat Islam melaksanakan salat sunah dua rakaat secara berjamaah yang disebut salat . . . .
a. Idul Fitri                       c. khusuf
b. Idul Adha                    d. rawatib

33. Sudah sembilan bulan hujan tidak turun. Oleh karena itu, Ahmad dan masyarakat di sekitar rumahnya melaksanakan salat sunah dua rakaat yang disebut salat . . . .
a. istikharah                   c. istisqa
b. duha                           d. tarawih

34. Hukum melaksanakan salat tahajud adalah . . . .
a. fardu ain
b. fardu kifayah
c. sunah gairu muakkad
d. sunah muakkad

35. Fardan sedang bingung. Ia disuruh sang ayah belajar ke luar negeri. Untuk itu, Fardan melaksanakan salat sunah dua rakaat untuk memohon petunjuk Allah Swt. Salat sunah yang dilaksanakan oleh Fardan disebut salat . . . .
a. tahajud                    c. istikharah
b. duha                       d. tobat

36. Pengertian salat tahiyatul masjid ditunjukkan oleh pernyataan . . . .
a. salat sunah dengan rakaat ganjil yang dilaksanakan sebagai penutup salat lail
b. salat sunah yang dilaksanakan saat memasuki masjid sebelum duduk
c. salat yang dilaksanakan pada pagi hari setelah matahari terbit
d. salat yang dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana matahari

37. Kepercayaan yang dianut oleh penduduk Nusantara sebelum masuknya Islam adalah . . . .
a. tauhid
b. pengesaan Tuhan
c. animisme
d. penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa

38. Bentuk atap masjid agung Demak mengadopsi bentuk bangunan
peribadatan agama Hindu dengan tujuan untuk . . . .
a. menunjukkan akulturasi budaya lokal dengan Islam
b. membumikan masjid
c. menunjukkan sentuhan budaya Islam
d. menunjukkan bangunan yang indah

39. Sentuhan budaya Islam pada wayang dapat dilihat pada . . . .
a. bentuk wayang                          c. orang yang memainkannya
b. tempat pementasan                    d. alur cerita

40. Upacara yang diselenggarakan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad saw. di Bima, Nusa Tenggara Barat disebut . . . .
a. Sekaten                         c. Hanta Ua Pua
b. Ya Qawiyu                    d. Grebeg Maulud

B. Jawablah dengan tepat!
1. Apa yang dimaksud dengan kerja keras?
2. Sebutkan ciri-ciri orang munafik menurut hadis Rasulullah saw.!
3. Jelaskan kandungan Surah asy-Syarh. [94] ayat kelima!
4. Tulislah hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan lima fitrah yang bersih!
5. Berilah tiga contoh takdir mu‘allaq!
6. Apa yang kamu ketahui tentang salat tahajud?
7. Sebutkan urutan pelaksanaan salat id!
8. Jelaskan kandungan Surah an-Nah.l [16] ayat 29 berkaitan dengan sifat takabur!
9. Bagaimana kedudukan manusia di hadapan Allah Swt.?
10. Berikan bukti akulturasi budaya lokal dengan Islam pada bidang arsitektur!


Tidak ada komentar:

Posting Komentar


Wiremesh murah hubungi Afandi - 081233336118. - Ada juga besi beton murah.


Jasa Pembuatan Pagar, Kanopi (+Renovasi)
WA ke 081233336118


Keuntungan Property Syariah

 + Lokasi Strategis+ Lokasi yang dekat dengan pusat perekonomian, pendidikan, perkantoran dan memiliki nilai investasi yang terus tumbuh. + ...