Daftar pustaka untuk pendidikan agama Islam SMP

Al Asqalani, Ibnu Hajar. Tt. Bulughul Maram. Beirut: Darul Fikr.
Al-Qur’an al-Karim.
Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1998. Al Islam 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Asy’ari, Sukmadjaja dan Rosy Yusuf. 1984. Indeks Al-Qur’an. Bandung: Pustaka.
Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
Bahreisj, Hussein. Tt. Hadist Shahih Bukhari Muslim. Surabaya: Karya Utama.
Departemen Agama RI. 2004. Al Quran dan Terjemahnya.
Ensiklopedi Hukum Islam. 1997. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
Ensiklopedi Islam untuk Pelajar. 2001. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
Ensiklopedi Islam. 1993. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
Haekal, Muhammad Husain. 2005. Sejarah Hidup Muhammad (terj. Ali Audah).
Jakarta: Pustaka Jaya.
Halim, M. Nipan Abdul. 2000. Menghias Diri dengan Akhlak Terpuji. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Hamka. 2003. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas.
Hidayat. Komaruddin, dan Gaus AF, Ahmad (editor). 2006. Menjadi Indonesia; 1
Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara. Jakarta: Penerbit Mizan bekerja sama dengan Yayasan Festival Istiqlal.
K. Ali. 1996. Sejarah Islam: Tarikh Pra Modern. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Miskawaih, Ibn.1994. Menuju Kesempurnaan Akhlak (alih bahasa: Helmi Hidayat).
Bandung: Mizan.
Qardhawi, Yusuf. 2000. Halal Haram dalam Islam (terj. Wahid Ahmadi et al.).
Solo: Era Intermedia.
Rahardjo, M. Dawam. 1996. Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: Paramadina.

Rasyid, Sulaiman. 2001. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru al-Gresindo.
Shihab, M. Quraish.1996. Wawasan Al Qur’an: Tafsir Madhu‘i Atas Pelbagai Persoalan
Umat. Bandung: Mizan.
______ . 1999. Haji Bersama M. Quraish Shihab. Bandung: Mizan.
Thalbah, Hisam, Abdul Majid Zindani, Abd Al-Basith Muhammad Sayyid, dkk.
2008. Ensiklopedi Mukjizat Alquran dan Hadis. Bekasi: Sapta Pesona.
Munawwir, A.W. 1984. Kamus Al Munawir Arab–Indonesia. Surabaya: Penerbit
Pustaka Progresif.
Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. 2003. Pedoman Transliterasi Arab Latin. Jakarta:
Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

Contoh soal Agama untuk SMP untuk persiapan UN dan ujian sekolah

Jawablah dengan tepat!
1. Tulislah Surah asy-Syarh. [94] ayat kelima dengan harakat yang tepat!
2. Jelaskan kandungan Surah asy-Syarh. [94] ayat kedua dan ketiga!
3. Apa hikmah yang terkandung dalam Surah asy-Syarh. [94] ayat keenam?
4. Sebutkan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada ayat keenam Surah asy-Syarh. [94]!
5. Apakah pengertian mad jaiz munfas.il?
6. Jelaskan pentingnya bertawakal kepada Allah Swt.!
7.
Tulislah terjemahan dan kandungan ayat di atas!
8. Mengapa bekerja keras tidak cukup tanpa disertai dengan berdoa?
9. Sebutkan contoh kerja keras bagi pelajar!
10. Tulislah Surah asy-Syarh. [94] ayat ketujuh dengan benar!

Jawablah dengan tepat!
1. Tulislah hadis yang menjelaskan bahwa kebersihan adalah setengah dari iman!
2.
Jelaskan kandungan hadis di atas!
3. Jelaskan kandungan Surah al-Baqarah [2] ayat 222!
4. Sebutkan tiga tingkatan kebersihan menurut Imam al-Gazali!
5.
Jelaskan maksud potongan hadis di atas!
6. Jelaskan konsep Islam tentang kebersihan harta!
7. Bagaimana cara menjaga kebersihan batin?
8. Bagaimana kebersihan makanan menurut Islam?
9. Jelaskan aspek kebersihan menurut Islam!
10. Buktikan bahwa Islam memperhatikan kebersihan!


Jawablah dengan tepat!e
1. Jelaskan pengertian iman menurut bahasa dan istilah!
2. Bagaimana pengertian iman kepada qada dan qadar secara benar?
3. Sebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah!
4. Bagaimana dampak keimanan kepada qada dan qadar terhadap kinerja seseorang?
5. Apakah pentingnya sikap tawakal dalam mengimani qada dan qadar Allah Swt.?
6. Jelaskan bahwa Allah akan mengubah suatu kaum menurut usaha keras yang dilakukannya!
7. Jelaskan bahwa beriman kepada qada dan qadar akan menumbuhkan sikap positif dalam hidup kita!
8. Bagaimanakah ketentuan takdir Allah dalam proses penciptaan manusia?
9. Bagaimana sebaiknya sikap kita jika dirundung musibah atau bencana?
10. Jelaskan hikmah adanya takdir Allah dalam penciptaan alam semesta!


Jawablah dengan tepat!
1. Apa yang dimaksud dengan takabur menurut istilah?
2. Kapankah iblis menunjukkan sifat takabur? Jelaskan!
3. Tulislah Surah al-Hijr [15] ayat 32–33!
4. Berilah contoh takabur lahir!
5. Apa yang dimaksud dengan takabur kepada manusia?
6. Apa balasan bagi orang takabur di akhirat?
7. Bersyukur atas karunia Allah Swt. dapat menjauhkan seseorang dari sifat takabur. Mengapa?
8. Mengapa kesombongan dapat menyebabkan orang tidak berkembang? Jelaskan!
9. Takabur dapat menghilangkan kasih sayang antarsesama. Mengapa?
10. Berilah contoh takabur kepada Allah Swt.!

Jawablah dengan tepat!
1. Apa hikmah membiasakan diri mengerjakan salat sunah?
2. Jelaskan tentang tata cara mengerjakan salat sunah!
3. Sebutkan lima contoh salat sunah yang dilakukan secara munfarid!
4. Jelaskan bahwa ibadah salat dapat menjadi penerang rohani kita!
5. Apakah yang dimaksud dengan ibadah salat sunah Idul Fitri dan Idul Adha?
6. Jelaskan bahwa salat id dilaksanakan pada waktu duha!
7. Jelaskan ketentuan dalam pelaksanaan salat istiska!
8. Apakah dalam salat istiska ada khotbahnya? Jelaskan!
9. Mengapa berniat salat tahajud juga perlu dilakukan sebelum tidur?
10. Mengapa dalam salat istikharah perlu berdoa dengan khusyuk?

Jawablah dengan tepat!
1. Mengapa gamelan Jawa berbeda dengan gamelan Bali? Jelaskan!
2. Bagaimana akulturasi budaya yang terdapat dalam arsitektur masjid Demak?
3. Jelaskan akulturasi budaya yang ada pada arsitektur masjid Sunan Ampel!
4. Berikan contoh seni rupa yang telah tersentuh oleh Islam!
5. Apa yang kalian ketahui tentang kalimasada dalam wayang?
6. Bagaimana upacara Tabut yang dilaksanakan di Sumatra Barat dan Bengkulu?
7. Apa yang kalian ketahui tentang upacara Panjang Jimat?
8. Apa yang dimaksud dengan upacara Hoyak Tabuik? Jelaskan!
9. Mengapa tari Seudati sempat dilarang pada masa penjajahan Belanda?
10. Bagaimana sikap kita terhadap upacara adat yang bernapaskan Islam?


A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Cara membaca bacaan alif lam syamsiyah yaitu . . . .
a. nun sukun lebur ke dalam huruf yang ditemui
b. alif lam dibaca jelas
c. mim sukun dibaca jelas
d. alif lam lebur ke dalam huruf yang ditemui

2. Allah Swt. sebagai khaliq berbeda dengan makhluk-Nya. Sifat Allah Swt. yang sesuai dengan pernyataan tersebut yaitu . . . .
a. wuju-d
b. qida-m
c. mukha - lafatu lilhawadisi
d. wah.
da-niyah

3. Peneladanan terhadap asmaul husna al-Qayyu-m dapat dilakukan dengan cara . . . .
a. memaafkan kesalahan orang lain
b. aktif ikut dalam organisasi
c. membantu orang lain yang membutuhkan
d. belajar hidup mandiri

4. Bersuci dari hadas besar dilakukan dengan cara . . . .
a. mandi besar
b. tayamum
c. wudu
d. menyiram dengan air

5. Jika ada nun sukun bertemu dengan huruf mim, cara membacanya yaitu . . . .
a. nun sukun dibaca jelas
b. nun sukun dibaca samar
c. bunyi nun sukun berubah menjadi bunyi mim
d. nun sukun lebur ke dalam huruf mim

6. Salah satu sifat malaikat adalah selalu taat kepada Allah Swt. karena . . . .
a. malaikat tidak ingin durhaka
b. malaikat memiliki nafsu
c. tabiatnya memang demikian
d. malaikat tidak mau mendapat azab-Nya

7. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru merupakan contoh kerja keras di lingkungan . . . .
a. masyarakat c. rumah
b. sekolah d. keluarga

8. Kondisi yang dapat menghalangi seseorang sehingga boleh tidak melaksanakan salat Jumat yaitu . . . .
a. dalam perjalanan jauh
b. malas
c. tidak ada teman
d. tidak ada kendaraan

9. Huruf bacaan qalqalah di antaranya adalah . . . .
a. nun, wau, qaf, dan ba
b. alif, ta, jim, dan dal
c. kha, dal, za, dan mim
d. ba, jim, dal, ta, dan qaf

10. Beriman kepada kitab-kitab Allah Swt. sebelum Al-Qur’an dilakukan dengan . . . .
a. mempelajari dan mengamalkan isinya
b. meragukan bahwa kitab tersebut dari Allah Swt.
c. memercayai bahwa kitab itu merupakan wahyu Allah Swt.
d. meyakini bahwa kitab tersebut merupakan karangan nabi atau rasul

11. Para rasul yang oleh Allah diberi gelar ulul azmi karena . . . .
a. kesabaran dan ketabahan yang luar biasa
b. Allah Swt. sangat mencintainya
c. mereka tidak dikaruniai kitab
d. mereka tidak dikaruniai suhuf sebagai pedoman dalam menjalani
kehidupan

12. Daging kambing yang diperoleh dengan cara menipu hukumnya . . . .
a. halal                               c. halal liz.atihi
b. haram liz.atihi                 d. haram ligairihi

13. Tokoh muslim yang terkenal di bidang ilmu matematika bernama . . . .
a. Ibnu Sina                            c. al-Khawarizm
b. Ibnu Miskawaih                   d. Ibnu Rusyd

14. Hari kiamat memiliki nama lain Yaumun Nusyu - r yang berarti . . . .
a. pembalasan                           c. hari pembalasan
b. hari kebangkitan                    d. hari perhitungan

15. Manasik tawaf dilaksanakan dengan . . . .
a. mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh kali
b. melempar kerikil ke arah tiga batu
c. berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwa
d. berdiam diri di Padang Arafah

16.
Arti yang tepat untuk ayat di atas adalah . . . .
a. yang memberatkan punggungmu
b. dan hanya kepada Tuhan engkau berharap
c. maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
d. sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

17. Bacaan mad jaiz munfasil terdapat dalam potongan ayat . . . .

18. Menurut sebagian mufasir turunnya Surah al-Insyirah. [94] dimaksudkan untuk . . . .
a. menghibur Nabi Muhammad saw.
b. memberitahukan balasan bagi orang kafir
c. mengabarkan kenikmatan surga
d. menjelaskan terjadinya hari kiamat

19. Dalam ayat kelima dan keenam Surah asy-Syarh. [94] Allah menjelaskan bahwa . . . .
a. manusia harus bekerja keras untuk mencapai keinginan
b. bersama kesulitan ada kemudahan
c. hanya kepada Allah Swt. kita berharap
d. Dia telah melapangkan dada Nabi Muhammad saw.

20.
Kalimat yang bergaris bawah memiliki arti . . . .
a. orang yang bersih akan dipertimbangkan untuk masuk surga
b. orang yang sehat akan masuk surga
c. tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih
d. Allah Swt. menyukai orang-orang yang bersih

21. Cara bersuci bagi orang yang haid atau nifas adalah . . . .
a. wudu
b. mandi besar
c. tayamum
d. berniat

23. Allah Swt. telah menentukan pada hari Sabtu yang akan datang kucing Rahman akan mati. Hal tersebut benar-benar terwujud. Pada hari Sabtu kucing Rahman mati.
Kematian makhluk merupakan contoh . . . .
a. takdir mubram
b. takdir mu‘allaq
c. sunah-Nya
d. kehendak-Nya

24. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Rajin dalam beribadah.
2) Menyangsikan ketentuan Allah Swt.
3) Malas dalam bekerja dan beribadah.
4) Bertawakal kepada Allah Swt.
5) Bersungguh-sungguh dalam bekerja.
Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar ditunjukkan oleh pernyataan . . . .
a. 1), 2), dan 3)
b. 1), 3), dan 4)
c. 1), 4), dan 5)
d. 3), 4), dan 5)

25. Keputusan Allah Swt. yang tergantung dengan upaya atau usaha yang dilakukan manusia disebut . . . .
a. qada                c. takdir mubram
b. qadar              d. takdir mu‘allaq

26. Dinda selalu menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain sehingga ia suka merendahkan teman-temannya. Sikap yang ditunjukkan Dinda termasuk perilaku . . . .
a. munafik              c. takabur
b. suuzan                d. husnuz.zan

27. Bersifat takabur sangat dilarang. Makhluk Allah Swt. yang pertama kali berperilaku takabur adalah . . . .
a. jin                  c. malaikat
b. iblis                d. penghuni surga

28. Ketika bertemu dengan Fahri, teman sekelasnya, Deni memalingkan muka. Ia tidak mau bertatap muka atau menyapa Fahri. Sikap yang ditunjukkan Deni termasuk ciri . . . .
a. takabur                    c. riya
b. dendam                   d. tawadu’

29. Orang takabur tidak menyukai jika ada orang lain yang mendapat karunia Allah Swt. Hal ini karena ia takut jika orang tersebut menyaingi atau mengalahkannya. Sifat turunan takabur berdasarkan pernyataan tersebut adalah . . . .
a. pembohong                         c. pemfitnah
b. pendendam                         d. pendengki

30. Ancaman Allah bagi orang takabur yang terdapat dalam Surah an-Nahl [16] adalah . . . .
a. dibenci oleh Allah Swt. dan rasul-Nya
b. masuk neraka Jahanam
c. masuk surga paling belakang
d. kekal di dalam neraka Wail

31. Salat sunah yang dilaksanakan untuk memohon turunnya hujan disebut salat . . . .
a. istikharah             c. istisqa
b. hajat                    d. tarawih

32. Pada tanggal 1 Syawal umat Islam melaksanakan salat sunah dua rakaat secara berjamaah yang disebut salat . . . .
a. Idul Fitri                 c. khusuf
b. Idul Adha              d. rawatib

33. Sudah sembilan bulan hujan tidak turun. Oleh karena itu, Ahmad dan masyarakat di sekitar rumahnya melaksanakan salat sunah dua rakaat yang disebut salat . . . .
a. istikharah               c. istisqa
b. duha                     d. tarawih

34. Hukum melaksanakan salat tahajud adalah . . . .
a. fardu ain
b. fardu kifayah
c. sunah gairu muakkad
d. sunah muakkad

35. Fardan sedang bingung. Ia disuruh sang ayah belajar ke luar negeri. Untuk itu, Fardan melaksanakan salat sunah dua rakaat untuk memohon petunjuk Allah Swt. Salat sunah yang dilaksanakan oleh Fardan disebut salat . . . .
a. tahajud                   c. istikharah
b. duha                      d. tobat

36. Pengertian salat tahiyatul masjid ditunjukkan oleh pernyataan . . . .
a. salat sunah dengan rakaat ganjil yang dilaksanakan sebagai penutup salat lail
b. salat sunah yang dilaksanakan saat memasuki masjid sebelum duduk
c. salat yang dilaksanakan pada pagi hari setelah matahari terbit
d. salat yang dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana matahari

37. Kepercayaan yang dianut oleh penduduk Nusantara sebelum masuknya Islam adalah . . . .
a. tauhid
b. pengesaan Tuhan
c. animisme
d. penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa

38. Bentuk atap masjid agung Demak mengadopsi bentuk bangunan peribadatan agama Hindu dengan tujuan untuk . . . .
a. menunjukkan akulturasi budaya lokal dengan Islam
b. membumikan masjid
c. menunjukkan sentuhan budaya Islam
d. menunjukkan bangunan yang indah

39. Sentuhan budaya Islam pada wayang dapat dilihat pada . . . .
a. bentuk wayang                       c. orang yang memainkannya
b. tempat pementasan                d. alur cerita

40. Upacara yang diselenggarakan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad saw. di Bima, Nusa Tenggara Barat disebut . . . .
a. Sekaten                          c. Hanta Ua Pua
b. Ya Qawiyu                     d. Grebeg Maulud

B. Jawablah dengan tepat!
1. Apa yang dimaksud dengan kerja keras?
2. Sebutkan ciri-ciri orang munafik menurut hadis Rasulullah saw.!
3. Jelaskan kandungan Surah asy-Syarh. [94] ayat kelima!
4. Tulislah hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan lima fitrah yang bersih!
5. Berilah tiga contoh takdir mu‘allaq!
6. Apa yang kamu ketahui tentang salat tahajud?
7. Sebutkan urutan pelaksanaan salat id!
8. Jelaskan kandungan Surah an-Nahl [16] ayat 29 berkaitan dengan sifat takabur!
9. Bagaimana kedudukan manusia di hadapan Allah Swt.?
10. Berikan bukti akulturasi budaya lokal dengan Islam pada bidang
arsitektur!


Yang lain Contoh soal Agama untuk SMP untuk persiapan UN dan ujian sekolah

Unsur-unsur peta - Skala, garis, warna, legenda


http://www.ok-rek.com/2017/08/kerudung-anakfida.html
Unsur-unsur peta

Peta yang baik memberikan informasi yang benar. Peta yang baik memberikan informasi keadaan suatu daerah. Peta yang baik menunjukkan letak dan jarak suatu tempat secara jelas dan pasti. Peta yang baik memuat sejumlah unsur. Unsur-unsur itu membantu kita mengetahui keadaan sebenarnya. Apa saja unsur-unsur tersebut? Mari kita mulai dengan mengamati peta berikut!


Peta yang baik memiliki beberapa unsur. Simaklah dengan saksama gambar peta di bawah ini! Coba sebutkan lima unsur peta yang terdapat dalam gambar peta tersebut!Unsur-unsur apa saja yang kamu temukan pada peta di atas? Ada enam unsur dalam sebuah peta yang baik. Keenam unsur itu adalah judul peta, garis tepi peta, legenda, skala, penunjuk arah (mata angin), dan garis astronomi.

a. Judul peta
Judul peta menunjukkan nama peta. Judul peta ditulis di bagian atas dengan huruf yang menonjol. Misalnya, PETA JAWA BARAT, PETA KALIMANTAN, PETA INDONESIA, dan sebagainya. Apa judul peta dalam Kegiatan 1 di atas?

b. Garis tepi peta
Garis tepi peta adalah batas-batas pinggir gambar peta. Fungsi garis tepi untuk menulis angka-angka derajat astronomis.

c. Legenda
Legenda adalah keterangan-keterangan yang menjelaskan simbol- simbol pada peta. Biasanya legenda terletak di bagian bawah sebelah kiri ataupun kanan. Sedangkan simbol ialah gambar yang digunakan untuk mewakili objek-objek dalam peta. Misalnya simbol untuk danau, sungai, jalan, rel kereta, ibukota provinsi, batas kabupaten, dan sebagainya. Pemakai peta bisa melihat keadaan suatu wilayah. Simbol-simbol peta berbentuk warna, garis, dan gambar.

1. Warna
Arti warna-warna dalam peta sebagai berikut.
- Warna hijau menunjukkan dataran rendah.
- Warna kuning menunjukkan dataran tinggi.
- Warna cokelat menunjukkan daerah pegunungan.
- Warna putih menunjukkan puncak pegunungan yang tertutup salju.
- Warna biru menunjukkan daerah perairan (laut, sungai, danau). Warna biru untuk laut, dibedakan ketajamannya. Gunanya untuk menunjukkan kedalaman laut. Warna biru tua untuk laut dalam dan biru muda untuk laut dangkal.

2. Garis
Arti simbol-simbol garis pada peta sebagai berikut.3. Gambar
Ada banyak gambar simbol dalam peta. Arti gambar-gambar simbol dalam peta sebagai berikut.d. Skala
Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Sebuah peta selalu dibuat jauh lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya. Akan tetapi, letak, jarak, dan arahnya seperti keadaan yang sebenarnya.

Ada dua macam jenis skala, yaitu skala angka dan skala garis. Mari kita bahas keduanya.

1. Skala angka (skala numerik)
Skala angka disebut juga skala perbandingan. Skala biasanya ditulis di bagian bawah. Misalnya dalam sebuah peta kita menemukan Skala 1:10.000 (dibaca 1 berbanding 10.000). Ini berarti bahwa jarak 1 cm pada peta sama dengan 10.000 cm di permukaan bumi. Atau 1 cm pada peta sama dengan 100 m atau 0,1 km jarak yang sebenarnya.
Misalnya, jarak antara kota A ke kota B di peta adalah 5 cm. Ini berarti jarak yang sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 5 cm X 10.000 cm = 50.000 cm. Kalau dinyatakan dalam meter berarti 500 meter. Kalau dinyatakan dalam kilometer berarti 0,5 km.

2. Skala garis
Skala ini ditunjukkan oleh garis lurus yang dibagi dalam bagianbagian yang sama. Panjang masing-masing ruas = 1 cm. Mari kita pelajari contoh skala garis berikut ini.Skala garis di atas berarti bahwa 1 cm di peta sama dengan 1 km di tempat sebenarnya.
Bagaimana mengubah skala angka menjadi skala garis? Mari kita belajar dari contoh berikut. Misalnya dalam sebuah peta tertulis skala angka 1 : 5.000.000. Kamu tahu ini berarti 1 cm pada peta sama dengan 5.000.000 cm pada jarak yang sebenarnya (di muka bumi). Atau, 1 cm pada peta sama dengan 50 km pada jarak sesungguhnya. Jika skala angka tersebut diubah ke skala garis, gambarnya sebagai berikut.Pengertian peta

Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar

Membaca dan Menggambar Peta Lingkungan Setempat ...
http://www.ok-rek.com/2017/08/kerudung-anakfida.html Mengenal Unsur-unsur Peta ..
  Membaca Peta Lingkungan Setempat ..
  Menggambar Peta Lingkungan Setempat ..
  Mengukur Jarak Memakai Skala Sederhana .

 Keragaman Sosial dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam .
 Keanekargaman Kenampakan Alam ..
 Gejala-gejala Alam ....
  Perilaku Masyarakat dan Peristiwa Alam .
 Keragaman Sosial Budaya karena Keragaman Kenampakan Alam....

 Persebaran Sumber Daya Alam di Lingkungan Setempat 
  Macam-macam Sumber Daya Alam ...
  Persebaran Sumber Daya Alam di Indonesia .
 Memanfaatkan Sumber Daya Alam 
  Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam .

Menghargai Keragaman Suku Bangsa dan Budaya...
  Keragaman Suku Bangsa dan Budaya Setempat 
 Bentuk-bentuk Keragaman di Indonesia ...
 Pentingnya Menjaga Persatuan dalam Keberagaman ..
 Menghargai Keragaman Suku Bangsa dan Budaya dalam Hidup Bermasyarakat ....

Menghargai Peninggalan Sejarah ..
  Bentuk-bentuk Peninggalan Sejarah ...
  Mengenal Sejarah Terjadinya Suatu Tempat dan Daerah 
 . Menghargai Peninggalan Sejarah ...

Semangat Kepahlawanan dan Cinta Tanah Air 
  Pengertian Semangat Kepahlawanan ....
  Pengertian Semangat Cinta Tanah Air ....
 Pahlawan-pahlawan Bangsa ...
  Menghargai Jasa-jasa Pahlawan Bangsa .

Kegiatan Ekonomi dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam.
  Pendahuluan 
  Kegiatan Ekonomi Penduduk ...
  Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam .
  Pengaruh Kondisi Alam Terhadap Kegiatan Ekonomi..

Koperasi dan Kesejahteraan Rakyat.
  Pengertian Koperasi ...............
  Tujuan dan Manfaat Koperasi ......
  Macam-macam Koperasi ...............
  Pentingya Usaha Bersama dalam Koperasi 

Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi .
  Pengertian Teknologi .
 Perkembangan Teknologi Produksi 
 Perkembangan Teknologi Komunikasi .
  Perkembangan Teknologi Transportasi 

Masalah-masalah Sosial di Lingkungan Setempat..
  Pengertian Masalah Sosial 
 Mengenal Masalah-masalah Sosial di Lingkungan Setempat .

busana muslim busana muslim Blus terbaru

Komentar Teman-teman

... Peluang Usaha - Program Butik Online Tanpa Modal

Program Butik Online tanpa modal adalah program terbaru dari Mode Ok-Rek dengan misi untuk mendukung penjual/reseller ok-rek semakin kreatif dalam mengolah pasarnya, dan memberikan pencerahan pada dunia fashion .... Selengkapnya >>>
Persewaan Alat Pesta, Tenda /terop, meja kursi, alat makan di Sidoarjo dan Surabaya.

.


.
.
.


Wiremesh murah hubungi Afandi
082140 031 207.
Ada juga besi beton murah.

Tampil di blog ini